اوراسیا و اشخانی ، وبسایتهایی در مورد اوزان و شعر.

وبی در تکمیل وب اولی است ، در این دو وب هرچه را آموخته و یادداشت برداری کرده ام را برای دیگران گردآوری کرده ام و مدعی بیشتر نیستم. باشد که تکمیل تر شود.

واج و هجا
بازسازی.....
بازسازی می‌شود
یکشنبه ۲۴ آذر ۹۸

واج و هجا

جمع‌آوری و نویسنده : اشکان ارشادی 
 
واج
 
به کوچکترین واحد زبان واج می­گوییم.
 
واج بر دو نوع است:صامت و مصوّت
 
تعداد واج­ها ۲۹ میباشد. 
 
صامت ها ۲۳ :ع ء ب پ ت ط ث س ص ج چ ح ه ـه خ د ذ ز ض ظ ر ژ ش غ ق ف ک گ ل م ن و ی
 
مصوّت ها ۶ : الف)کوتاه:   َ  ِ  ُ                       ب)بلند:آ - و  - ی
 
هجا یا بخش:یک واحد گفتار است که با هر ضربه ی هوا از ریه خارج می شود.
 
مثال:من رفتم سه هجا        
 
 دوید دو هجا               
 
سر به فلک کشیده هفت هجا        
 
ریخت یک هجا
 
چند نکته بسیار مهم:
 
۱. هر هجا حدّاقل دو واج دارد.
 
۲. هر هجا حداکثر چهار واج دارد.
 
۳. واج اوّل هر هجا حتماً صامت است.
 
۴. واج دوم هر هجا حتماً مصوت است.
 
۵. به تعداد مصوت ها هجا داریم یا به تعداد هجا ها مصوت داریم.
 
۶. هر هجا بیشتر از یک مصوت ندارد.
 
چند مثال برای مشخص کردن هجا ها و واج ها:
 
اَ:ء َ          آ:ءا          باغ:ب ا غ          آرزو:ء ا ر ِ ز و          اِ:ء ِ          ای:ء ی          دیوار:د ی و ا ر         امیدوار:ء ُ م ی د و ا ر
 
اِ:ء ِ          او:ء و       انسان:ء ِ ن س ا ن          دست: د َ س ت

بازسازی.....

بازسازی می‌شود

بازسازی در پیش است