اوراسیا و اشخانی ، وبسایتهایی در مورد اوزان و شعر.

وبی در تکمیل وب اولی است ، در این دو وب هرچه را آموخته و یادداشت برداری کرده ام را برای دیگران گردآوری کرده ام و مدعی بیشتر نیستم. باشد که تکمیل تر شود.

واج و هجا
بازسازی.....
بازسازی می‌شود
یکشنبه ۲۴ آذر ۹۸